Klubbens vedtægter

Viborg Badminton Klub er medlem af:

Danske Gymnastik og Idrætsforeninger DGI

Dansk Badmintion under Dansk Idræts-Forbund og The International badminton Federation.

 

§ 1.

Foreningens navn er Viborg Badminton Klub (V.B.K). Den er stiftet den 29 oktober 1948 og har hjemsted i Viborg, og dens formål er ved dyrkelse af spil, turnering, opvisniing o.l. at udbrede interessen for og kendskabet til badmintonspillet. Foreningens adresse er -
Badmintonhallen, Overdamsvej 4, 8800 Viborg.

§ 2.

Viborg badminton Klub er medlem af: De Samvirkende Idrætsklubber i Viborg. Jyllands Badmintion Kreds Under Dansk Badminton Forbund under Dansk Idræts-Forbund og The International badminton Federation.

§. 3

Kontingentet og spilletiderne fastsættes til enhver tid af bestyrelsen.

Spillesæsonen varer fra den 1. august til 30. april næste år, og kontingentbetalingen fastsættes af betyrelsen. Sommerkontingent eller indskud fastsættes af bestyrelsen.

Passive medlemmer kan optages i klubben. Indmeldelsen er bindende fra indmeldelsesdagen og sæsonen ud. Dog kan klubbens bestyrelse dispensere herfra i tilfælde af bortrejse eller anden gyldig grund.

§ 4.

Som medlem kan optages enhver mand eller kvinde. Personer, der er ekskluderet fra andre klubber inden for Dansk Idræts-Forbund eller slettede som medlemmer på grund af restance, kan ikke optages i klubben, før deres forhold til den pågældende klub er bragt i orden.
Medlemsforholdet ophører:
Ved kontingentrestance og anden misligeholdelse. Bestyrelsen kan udelukke et medlem af klubben, når den skønner, at der foreligger særlig grund hertil. Den ekskluderede kan dog fordre sagen forelagt en generalforsamling, hvis afgørelse kan appelleres til Dansk Badminton Forbund amatør og ordensudvalg.

§ 5.

Den øverste myndighed i klubbens anliggender beror hos general- forsamlingen, der er beslutningsdygtig, uden hensyn til de mødtes antal. Indsigelse mod generalforsamlingens gyldighed skal fremsættes, før forhandlingerne har taget deres begyndelse.

§ 6.

Der afholdes 1 årlig generalforsamling inden udgangen af september måned. Indkaldelse sker med 14 dages varsel ved opslag i lokalerne og ved annoncering i klubbens lokaler samt på mail. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Fremlæggelse af de reviderede regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg

6. Eventuelt.

§ 7.

Stemmeberettigede er alle aktive medlemmer, der på dagen for generalforsamlingens afholdelse er fyldt 16 år. Valgbar til bestyrelsen er alle aktive medlemmer der på dagen for generalforsamlingens afholdelse er personlig myndige. Til beslutning kræves simpel stemmeflertal, dog kræver ændringer i vedtægterne 2/3 af samtlige fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer. Hvis der fremsættes ønske herom, skal afstemnigen foregå skriftlig.

§ 8.

Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med 8 dages varsel af bestyrelsen, og denne er pligtig at sammenkalde en sådan, når mindts 10 af de aktive seniormedlemmer fremsætter skriftlig motiveret krav herom.

§ 9.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen, tillige med 2 suppleanter. Af bestyrelsen afgår på ulige år 3 medlemmer og på lige år 2 medlemmer. Hvert år afgår 1 suppleant. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og nedsætter samtlige foreningens udvalg.

Generalforsamlingen vælger ligeledes:

2. revisorer og 2 revisorsuppleanter hvor 1 afgår hvert år, samt 1 fanebærer der afgår hvert andet år.

§ 10.

Umiddelbart efter generalforsamlingen træder bestyrelsen sammen og vælger af sin midte formand, næstformand, sekretær og kasserer.

§ 11.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver dette. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle medlemmer er indvarslet med mindst 2 dages varsel og mindst 4 medlemmer er mødt. Til beslutning kræves almindelig flertal. Over alle bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og vigtige begivenheder i foreningen skal føres protokol.

§ 12.

Medmindre andet er foreskrevet i vedtægterne, træffer bestyrelsen afgørelse i alle forekommende spørgsmål, herunder dispositioner vedrørende fast ejendom. Dokumenter vedrørende fast ejendom skal underskrives af den samlede bestyrelse.

§ 13.

Foreningens regnskabsår er sæsonåret, 1. august – 31.juli.

Kasseren fører regnskabet og fremlægger dette i revideret stand til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Regnskabet skal til enhver tid være tilgængelig for bestyrelse og revisorer og kassebeholdningen skal være til stede.

§ 14.

Til opløsning af foreningen kræves tilslutning fra mindst ¾ af alle aktive medlemmer, dog kan foreningen ikke opløses så længe, der er mindst 10 aktive medllemer. Ved opløsning overdrages foreningens andel i hallen til De Samvirkende Idrætklubber og skal efter denne periode tilfalde idrætten i Viborg, i særdeleshed badminton.

Vedtægtsændring april 2001


Viborg Badminton Klub | Overdamsvej 4 , 8800 Viborg | 21544998 | vbk@pc.dk

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk